Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ:

T - Fan s.r.o.

Miletičova 3/a

821 08 Bratislava

Telefon: +421 903 890 200e-mail: info@horedole.sk

Miesto na uplatnenie reklamácie:predajňa HoreDoleOD BODIMEX 1.poschodie

Miletičova 3/a

821 08 Bratislava

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si môže v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a občianskeho zákonníka.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci je podnikateľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
 5. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady tovaru, ktoré zavinili predávajúci, alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
 7. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
 1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobené kupujúcim,
 2. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku, ako je záručná doba teda nemožno považovať za výrobnú vadu a nedá sa reklamovať,
 3. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie a v rozpore zo všeobecnými zásadami,
 4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 5. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 7. Zo záruky sú taktiež vyňaté vady tovaru, ktoré vznikli pri živelnej pohrome

 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať (avšak nie na dobierku ), alebo osobne doniesť na adresu predajne HoreDole, Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.
 2. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie vady tovaru (zasielanie vadného tovaru výrobcovi), najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 4. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 3. v prípade, že má výrobok súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 4. reklamácia sa považuje za vybavenú písomnou výzvou na prevzatie plnenia:
 • odovzdanie opraveného tovaru
 • výmena reklamovaného tovaru
 • odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí
 • alebo jej odôvodneným zamietnutím
 1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v tohto reklamačného poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Naše značky

   

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info